Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Verrommeling    (zondag 10 november) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

Een mooie oplossing in antwoord tegen verrommeling in het buitengebied. Zo noemt wethouder Johan Sluiter van ruimtelijk ordening het verzoek om aan de Zandvoortsestraat oude kassen op te ruimen in ruil voor het bouwen een woning. En de verzoeken stapelen zich op. Er volgen er nog veel meer, zo verzekert Sluiter.

Eigenaren van agrarische grond met een bedrijfswoning maken steeds meer gebruik van een wettelijke regeling. Kassen slopen in ruil voor het bouwen van een woning en herbestemmen van de bestaande bedrijfswoning. Dit alles samengevat in een principebesluit dat de eigenaar binnen 2 jaar bij de gemeente een wijzigingsplan moet indienen. Daarna wordt het plan ter visie gelegd.   

In september lag een dergelijk verzoek op tafel om zoals het formeel heet “in principe planologische medewerking te verlenen aan functieverandering voor het perceel Flierensestraat.”

Nu is een positief besluit genomen voor de Zandvoortsestraat. Van harte zelfs, zegt wethouder Sluiter. Met als argument verwoord in het collegebesluit. “Functieverandering is op deze locatie toegestaan en wenselijk. Gelet op de ligging op een zichtbare locatie nabij de bebouwde kom van Gendt en het feit dat er in ruil voor één woning substantieel veel glas verdwijnt levert dit een goede bijdrage aan de landschappelijke versterking/opschoning. Het inrichtingsplan, opgesteld door Landschapsbeheer Gelderland, vormt een goede aanzet voor de versterking van het landschap ter plaatse.”

Door aan de bestaande woning een extra woning toe te voegen bevorderd  ‘’het ritme van de lintbebouwing’. Waar nu de kassen en de bedrijfsbebouwing staan, wordthet  landschappelijk ingericht.

Tegen gaan van verrommeling van het buitengebied. Daarmee voorziet GuG dat de charme van ons plattelands buitengebied verloren gaat. Op vakantie in het buitenland maken we graag foto’s van oude schuurtjes en vervallen woningen .

Een karakteristiek schuurtje met een groen afgebladderde deur, vervallen kas, een stal, of zomaar iets ‘moois’. Dit alles gaat langzaam plaatsmaken voor nieuwe woningen op aangeharkte percelen.

GuG gaat op zoek naar ‘plattelandse pareltjes’ in het buitengebied om die voor het nageslacht vast te leggen.

 

 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement