Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Geen schuilstal op riante achtertuin  (maandag 27 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 

De eigenaar van het voormalige bedrijfspand en woning van Willemsen Interieurbouw verkoopt grond rond zijn woningen als bouwkavels. Een bestemmingsplanwijziging van de hele locatie naar ‘wonen’ gaat er aan vooraf. Juist dat is  de bottleneck dat de ODRA een vergunning heeft moeten weigeren voor het plaatsen van een  schuilstal bij een nieuwe woning die bijna gereed is.  

Het beleid in de gemeente Lingewaard is dat bebouwing op agrarische grond na functieverandering niet wordt toegestaan, zo stelt het college die zich strikt vasthoudt aan een vastgesteld bestemmingsplan. Ook het karakter van buitengebied Hulhuizen moet er aan geloven.  

 Het bezwaar bij de commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft niets uitgehaald. Wel een fiks aantal euro’s lichter. In ambtelijke taal concludeert de commissie: “De aangevraagde schuilstal is dicht bij aangrenzende woonpercelen gesitueerd waardoor deze in het zicht van de buurpercelen komt. Dat is ruimtelijk en landschappelijk gezien niet wenselijk. De aangevraagde schuilstal is gesitueerd binnen de bestemming "agrarisch met waarden - oeverwallen". Binnen deze bestemming zijn gebouwen en overkappingen niet toegestaan. Dat wil zeggen, meldt de commissie, dat deze schuilstal niet wordt geplaatst voor agrarische doeleinden.

De commissie is het procedureel met het college eens dat het vanuit “ruimtelijk en landschappelijk oogpunt niet wenselijk is dat de aangevraagde schuilstal in het zicht van aangrenzende woonpercelen gezet zou worden.”  Eenheid en duidelijkheid lijkt de visie. “Het zou van willekeur getuigen als in individuele gevallen zou worden afgeweken van het bestemmingsplan.” Ook in het buitengebied.

 

Voorbeeld van schuilstal als illustratie  

De bewoner reageert tegenover GuG desgevraagd teleurgesteld. Het achterste gedeelte van het omvangrijke perceel is agrarisch. Als ik daar een stel koeien laat lopen, dan mag er wel een schuilstal op worden geplaatst, zo is zijn opvatting. De commissie zegt het in eigen woorden. “Het gaat om een schuilstal voor hobby-dieren. Dat wil zeggen dat deze schuilstal niet wordt geplaatst voor agrarische doeleinden.” De toekomstige bewoners beschikken in Hulhuizen over een riante woning met riante tuin. Op zijn grond met woonbestemming is geen plaats meer voor een schuilstal. Voor bijgebouwen is hier maximaal 75 m² toegestaan, zegt de gemeente Lingewaard. De bewoners van Hulhuizen zijn er helemaal klaar mee.  

De ODRA stuurt ze nog wel een rekening. “U bent leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Het gaat om een bedrag van € 821,00.”

 

 
 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement