Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Windmolen op terrein Vahali  (woensdag 29 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 

 

   
 
   

Scheepswerf Vahali  wil een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf worden. Om dat te bereiken wordt op het terrein een windmolen geplaatst. De daken krijgen zonnepanelen. Het college heeft hiermee ingestemd om de aanvraag in procedure te brengen.   

Vahali is al jaren afgestapt van de ‘nostalgische’ bedrijvigheid van nieuwbouw en reparatie. In hoogtijjaren ‘70 en ’80’ werkten er ruim honderd mensen op de ‘roestbult’, zoals het in het dorp werd genoemd. De 135 meter lange scheepsheling wordt nog sporadisch gebruikt.
De  eigenaar van Vahali Shipyards houdt zich in het dorp nu voornamelijk bezig met de afbouw, inclusief interieur- en ander detailwerk van nieuwe passagiersschepen van 135 meter die hij op zijn scheepswerf in Servië financieel aantrekkelijker kan bouwen.

Energiebehoefte

De eigenaar wil de Gendtse scheepswerf  verduurzamen is de motivatie, zo laat hij de gemeente weten. Het college is niet afwijzend. “De verduurzaming is noodzakelijk om de eigen energiebehoefte van ca. 250.000 kWh per jaar te kunnen voorzien van op eigen bedrijf opgewekte duurzame energie.” In de huidige situatie wordt circa 84.000 kWh per jaar opgewekt met zonnepanelen. Met de gewenste windmolen wordt nog eens 40.000 kWh per jaar extra aan duurzame energie opgewekt.
Het gaat om een kleine windmolen met een hoogte van 26 meter. Een hoogte die in het landschap opgenomen kan wordeen, vindt het college. Het kantoor is 10 meter hoog, de hijskranen en de zendmast zijn nog een stuk hoger.

In de procedure van ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op verschillende milieuaspecten, zoals bodem, geluid, luchtkwaliteit,  ecologie, externe veiligheid, archeologie en beleidskaders op Rijks-, provinciaal- en lokaal niveau. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling zowel planologisch als beleidsmatig aanvaardbaar is.
De gemeenteraad moet een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (vvg) verlenen. Daarna wordt het ontwerp zes weken ter inzage gelegd. Wanneer er geen bezwaren over het bouwplan worden gemaakt, kan de omgevingsvergunning door het college worden verleend.

Natura 2000

Er is wel een maar, weet het college. De kleine windmolen komt aan de grens van Natura 2000. “Volgens beleid zijn er geen mogelijkheden tot het plaatsen van kleine windturbines in natuurgebieden. Hiervoor moeten procedures voor worden doorlopen, inclusief uitgebreide (ecologische) onderzoeken.” Naar verwacht wegen de kosten van een dergelijk onderzoek niet op tegen de baten van een kleine windturbine. In dit geval kan ‘maatwerk’ worden toegepast om toch medewerking te kunnen verlenen.

Het gaat om een windmolen met ashoogte van ca 15 meter en een tiphoogte van 23 meter.

 

 

Archieffoto
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement